Daně

motiv

Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností, tedy ukládá se jako jednostranná povinnost bez nároku plátce na plnění ze strany státu.

Daně jsou placené pravidelně v určitých intervalech nebo při určitých okolnostech, například darování nebo dědění, případně během konce účetního období.

Charakteristika daní

Daň můžeme charakterizovat jako platbu:

  • nedobrovolnou, povinnou, vynutitelnou - placení daní je nařízeno zákonem,
  • nenávratnou - zaplacenou daň nelze požadovat zpět,
  • neekvivalentní - neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň,
  • neúčelovou - plátce daně nemůže ovlivnit, na co budou daně použity,
  • ve prospěch veřejného rozpočtu,
  • obvykle opakovanou.

Druhy daní

Základním způsobem klasifikace je dělení na daně přímé, kterou platí poplatník sám na vlastní účet, a na daně nepřímé, ty platí plátce daně, ovšem na účet poplatníka (od kterého předem daň vybere, třeba formou přirážky k ceně).

Daně přímé

Daň z příjmů je uvalována na finanční příjem fyzických osob, obchodních společností nebo jiných právnických osob;

Daň z příjmů fyzických osob - tedy daň osob samostatně výdělečně činných a jiných;

Daň z příjmů právnických osob - daň společností typu s.r.o. a jiných;

Daně majetkové

Daň z nemovitostidaně z pozemku a ze staveb;

Daň dědická, darovací a zaplatí se při dědění, darování a převodu nemovitostí; převodu nemovitosti

Silniční daň předmětem jsou všechna vozidla určená k podnikání;

Daně nepřímé

Daň z přidané hodnotyplatí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb, proto se jí také někdy říká Univerzální daň;

Spotřební daň tu zavádí stát za účelem regulovat cenu určitých komodit na trhu (pohonné hmoty, alkohol, tabák...).

Pro naše klienty zpracováváme daňové přiznání fyzických osob podnikatelských (OSVČ) a nepodnikatelských - například příjmy z pronájmu a další. Dále vypočítáváme daňové přiznání právnických osob; stejně tak přiznání k silniční dani, které je povinné pro všechny provozovatele automobilů k podnikání i u fyzických osob.

Opět můžete využít poradenské služby s právníkem a daňovým poradcem.

Zpět na začátek ^